Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Studieprogramma

Psychologie

De bachelor is zo ingericht dat je in principe 40 uur per week met je studie bezig bent. In het eerste jaar heb je wekelijks ongeveer 12 uur onderwijs. De resterende tijd besteed je aan zelfstudie. Je zoekt en bestudeert bijvoorbeeld materiaal in de bibliotheek, bereidt je voor op tentamens en schrijft werkstukken.

Het eerste jaar: introductie

Het eerste studiejaar, de propedeuse, bestaat uit een inhoudelijk deel en een onderzoeksdeel.

 • In het inhoudelijke deel maak je kennis met het vakgebied psychologie en al haar deelgebieden: biologische psychologie, sociale psychologie, ontwikkelings- en onderwijspsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en cognitieve psychologie.
 • In het onderzoeksdeel train je je wetenschappelijke vaardigheden en schrijfvaardigheden tijdens de cursussen Testtheorie en -praktijk (inclusief Onderzoeksoriëntatie door participatie), Onderzoeksmethoden en Statistiek I en practicumgroepen Wetenschappelijk Denken. Ook schrijf je aan het eind van het jaar een propedeusethese.

Na afronding van alle onderdelen van de propedeuse ontvang je het propedeusediploma.

Verdere informatie over het propedeusejaar van de bachelor psychologie aan de UvA vind je in de studiegids. 

Studieschema Propedeuse Psychologie 16-17

Het tweede jaar: hoe doe je onderzoek?

In het tweede studiejaar ligt het accent op het leren doen van onderzoek:

 • het vertalen van psychologische vragen in een onderzoeksopzet
 • de uitwerking van een onderzoek
 • het maken van een onderzoeksverslag
 • het oefenen van gespreksvaardigheden in een gesprekspracticum

Daarnaast volg je vakken als:

 • Grondslagen van de psychologie
 • Wetenschappelijk en Statistisch Redeneren, inclusief Testontwikkeling
 • Voorbereiding op de afstudeerrichting, bijvoorbeeld in de vorm van keuzevakken

Verdere informatie over het tweede jaar van de bachelor psychologie aan de UvA vind je in de studiegids. 

Het derde jaar: specialisatie

In het derde studiejaar kies je een afstudeerrichting of specialisatie. Er zijn zeven verschillende mogelijkheden:

 • Arbeids- en Organisatiepsychologie
 • Klinische Psychologie
 • Psychologische Methodeleer
 • Brein en Cognitie
 • Sociale Psychologie
 • Klinische Ontwikkelingspsychologie
 • Klinische Neuropsychologie

Verdere informatie over het derde specialisatiejaar van de bachelor psychologie aan de UvA vind je in de studiegids. Kies in de linkernavigatie de specialisatie van je keuze om het studieschema te zien. 

Onderwijsvormen
 

 • Als student Psychologie krijg je te maken met hoorcolleges en werkgroepen. De hoorcolleges zijn altijd in het Engels; de docent licht daarin meestal literatuur toe die je vooraf hebt bestudeerd.
 • Werkgroepen zijn kleinschalig en in het Nederlands; heb je een voorkeur voor Engelstalige werkgroepen, dan kun je hier ook voor kiezen. Werkgroepen gaan dieper in op de stof en richten zich vaak op vaardigheden, zoals het leren afnemen en interpreteren van tests of het oefenen van therapeutische gesprekken.
 • De meeste vakken worden afgesloten met een of meerdere toetsen. Die kunnen bestaan uit een schriftelijk tentamen, een werkstuk of presentatie.
 • Een groot deel van de studie bestaat uit zelfstudie: tijd waarin je zelfstandig stof bestudeert of opdrachten doet. De stof is in het Engels, dat is in het begin voor veel studenten even wennen, maar blijkt al snel geen probleem te zijn.

Bindend studieadvies (BSA)

Voor alle bacheloropleidingen geldt in de propedeuse een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre een student, aan het eind van het eerste studiejaar (na de herkansingen in de zomer), daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.

 • Propedeusestudenten die aan het eind van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
 • Tijdens de propedeuse krijgen alle voltijds eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan ze tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
 • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in de daaropvolgende drie studiejaren niet herinschrijven voor de bacheloropleiding Psychologie aan de UvA en andere opleidingen Psychologie met een numerus fixus. 
 • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA te halen, dan kan bij de Examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA.

 

Published by  Faculty of Social and Behavioural Sciences

13 December 2017